DADES DEL PRENEDOR
Cognoms, Nom :
E-mail :
Adreça :
N.I.F. :
Telèfon :
Mòbil :
Data Naixement :
SITUACIÓ DEL RISC
Adreça :
C.P. :
DADES SOBRE L'ACTIVITAT
    

Descripció del risc :

PROTECCIONS
PORTA PRINCIPAL
ALTRES PROTECCIONS
  
PORTA SECUNDÀRIA
ALTRES PROTECCIONS
  
FINESTRES
Tipus de protecció :
 
Alarma :
Conectada a central de seguretat :
Contracte de manteniment :
CAPITALS A ASSEGURAR
Capital a assegurar :
Obres de millora :
CONTINGUT

Mobiliari / Maquinària :

Existències :

N'hi ha de tercers? %
Facturació a efectes de R.C. :
Treballs fora?
GARANTIES
Extensius
Robatori