DADES DEL PRENEDOR
Nom Comunitat :
E-mail :
Adreça :
Població :
NIF :
Nom President :
Telèfon :
Mòbil :
SITUACIÓ DEL RISC
Adreça :
Població :
C.P. :
DADES SOBRE LA COMUNITAT
Tipus de comunitat :
Parking ?     Places :
Superfície total construida : m²   
Jardins :
Any de construcció :          
Alçades :
Nº total habitatges :
Nº portes entrada :
Com es la teulada ? :
 
 
Tuberies d'aigua neta   
Comunitàries : Polietilé Coure Altres
Privatives : Polietilé Coure Altres
Comunitats + de 20 anys, any de reforma de tuberies :
Desaigües d'evacuació :    PVC Tub Ciment Altres  
Comunitats + de 20 anys, any de reforma de desaigües :
CAPITALS ASSEGURATS
Capital continent : €    
Contingut :
GARANTIES
Bàsiques
Extensius
Aigües Comunitàries Privades
Vidres
Mal als aparells elèctrics
Resp. Civil     300.000 € 600.000 €   
   Incloure patronal ?
 
Altres

Altres dades que cregui poden ser d'interés :